• image01

  Sassadee

  Thawung

 • image02

  Sassadee

  Thawung

 • image03

  Sassadee

  Thawung

 • image04

  Sassadee

  Thawung

 • image05

  Sassadee

  Thawung

 • image06

  Sassadee

  Thawung

 • image07

  Sassadee

  Thawung

การรับหมายเกณฑ์ทหาร

   ในเดือน ตุลาคม 2557  อำเภอท่าวุ้ง ได้จัดทำประกาศ (แบบสด.39) เพื่อประกาศให้ทหารกองเกินที่เกิด พ.ศ.2537 ไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบสด.35) (หมายเกณฑ์ทหาร)  ณ ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง (สัสดีอำเภอท่าวุ้ง)  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผู้ใดไม่สามารถไปรับหมายเรียกฯ ได้ด้วยตนเองต้องนำใบมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจไปรับหมายเรียกแทน (ใบมอบอำนาจขอรับได้ที่สัสดีอำเภอท่าวุ้งได้ทุกวันในเวลาราชการ)  หากผู้ใดไม่มารับหมายเรียกฯตามกำหนดจะมีความผิดตามกฎหมาย  จำคุกไม่เกิน 3 เดือน  หรือปรับไม่เกิน 300 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ

การมอบใบเกียรติบัตร

   สัสดีอำเภอท่าวุ้ง ได้จัดทำพิธีมอบใบเกียรติบัตรให้ กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน และสารวัตรกำนันตำบลโพตลาดแก้ว ที่ประกอบคุณประโยชน์แก่ทางราชการ ในการลงบัญชีทหารกองเกินของชายไทยที่เกิด พ.ศ.2540 และการรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) ของทหารกองเกินที่เกิด พ.ศ. 2537 ครบตามจำนวนคนในพื้นที่รับผิดชอบและทันตามระยะเวลาที่ทางราชการกำหนดใน พ.ศ.2557  สมควรแก่การยกย่องชมเชยและถือเป็นแบบอย่างที่ดี จึงมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป โดยมี นายอำเภอท่าวุ้ง เป็นประธานมอบใบเกียรติบัตร ในวันประชุมกำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อ วันที่ 3 ตุลาคม 2557  ณ หอประชุมอำเภอท่าวุ้ง

นายกิตติ  เดือนแจ้ง  กำนันตำบลโพตลาดแก้ว

นายเดชา  เกิดผล  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลโพตลาดแก้ว

นายสุนทร  เมืองเจริญ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลโพตลาดแก้ว

นายสิทธิชัย  มีเจริญ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลโพตลาดแก้ว

นางสาวสำอางค์  ใจดี  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลโพตลาดแก้ว

นายสถิตย์  ชูชาติ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลโพตลาดแก้ว

นางพิสมัย  พึ่งเจริญ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลโพตลาดแก้ว

นายสมศักดิ์  พึ่งเจริญ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลโพตลาดแก้ว

นายอุดมศักดิ์  รุ่งสาย  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลโพตลาดแก้ว

นายจำเนียร  รักเดช  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลโพตลาดแก้ว

จ่าสิบเอกยงยุทธ  ภู่ขาว  สารวัตรกำนัน ตำบลโพตลาดแก้ว
นายสมยศ  มะลิลา  นายอำเภอท่าวุ้งประธานมอบใบเกียรติบัตร
สัสดีอำเภอท่าวุ้งกล่าวรายนามผู้รับมอบใบเกียรติบัตร

ประชุมสัญจรอำเภอท่าวุ้ง ณ โรงงานอินโดราม่า

สัสดีอำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสัญจรประจำเดือน ตุลาคม 2557  ณ โรงงานอินโดราม่า ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557  เวลา 0900 - 1200 นาฬิกาค่านิมยม 12 ประการ จากคสช.

ค่านิยม 12 ประการที่คนไทยพึ่งปฏิบัติ

1.รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงาม-เพื่อส่วนรวม

3.กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

4.ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน

5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

6.มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน

7.เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง

8.มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่

9.มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

10.รู้จักดำรงตนอยู่ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

11.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12.คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

ข่าวสาร

2012. Powered by Blogger.
หน่วยสัสดีอำเภอท่าวุ้ง © 2014 Supported by Best Blogger Templates and Premium Blog Templates - Web Design