• image01

  Sassadee

  Thawung

 • image02

  Sassadee

  Thawung

 • image03

  Sassadee

  Thawung

 • image04

  Sassadee

  Thawung

 • image05

  Sassadee

  Thawung

 • image06

  Sassadee

  Thawung

 • image07

  Sassadee

  Thawung

ค่านิมยม 12 ประการ จากคสช.

ค่านิยม 12 ประการที่คนไทยพึ่งปฏิบัติ

1.รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงาม-เพื่อส่วนรวม

3.กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

4.ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน

5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

6.มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน

7.เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง

8.มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่

9.มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

10.รู้จักดำรงตนอยู่ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

11.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12.คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

โครงการบำบัด ฟื้นฟูฯ ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ

   อำเภอท่าวุ้ง/ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอท่าวุ้ง (ศพส.อ.ท่าวุ้ง)  จัดทำโครงการบำบัด ฟื้นฟูฯ ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยกำหนดดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2557  ถึง วันที่ 3 กันยายน 2557  ณ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา กรมรบพิเศษที่ 2 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี

พิธีเปิดโครงการบำบัด ฟื้นฟูฯผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานพิธีเปิดตามโครงการฯ

นายอำเภอท่าวุ้งกล่าวรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

สัสดีอำเภอท่าวุ้งและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีเปิดฯ

ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 61 นายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง

 อำเภอท่าวุ้ง  ได้จัดทำกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางงา  ตำบลบางงา  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 18.00 - 22.00  น.  โดยมีกิจกรรมคือ การร้องเพลงชาติ , เพลงสรรเสริญพระบารมี , การปฏิญาณตน , การร้องเพลงรักกันไว้เถิด และ เพลงสามัคคีชุมนุม   ซึ่งมี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 เป็นประธานในพิธี
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์

   อำเภอท่าวุ้ง  ได้จัดทำกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน ณ วัดคลองเม่า ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น.  โดยมีกิจกรรมคือ การปฏิญาณตน , การร้องเพลงรักกันไว้เถิด และ เพลงสามัคคีชุมนุม  พร้อมด้วยโครงการหมู่บ้านศีลห้า ซึ่งมี นายอำเภอท่าวุ้งเป็นประธานในพิธี

เพลงสัสดีท่าวุ้ง

ข่าวสาร

2012. Powered by Blogger.
หน่วยสัสดีอำเภอท่าวุ้ง © 2014 Supported by Best Blogger Templates and Premium Blog Templates - Web Design