• image01

  Sassadee

  Thawung

 • image02

  Sassadee

  Thawung

 • image03

  Sassadee

  Thawung

 • image04

  Sassadee

  Thawung

 • image05

  Sassadee

  Thawung

 • image06

  Sassadee

  Thawung

 • image07

  Sassadee

  Thawung

โครงการบำบัด ฟื้นฟูฯ ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ

   อำเภอท่าวุ้ง/ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอท่าวุ้ง (ศพส.อ.ท่าวุ้ง)  จัดทำโครงการบำบัด ฟื้นฟูฯ ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยกำหนดดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2557  ถึง วันที่ 3 กันยายน 2557  ณ กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา กรมรบพิเศษที่ 2 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี

พิธีเปิดโครงการบำบัด ฟื้นฟูฯผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานพิธีเปิดตามโครงการฯ

นายอำเภอท่าวุ้งกล่าวรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

สัสดีอำเภอท่าวุ้งและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีเปิดฯ

ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 61 นายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง

 อำเภอท่าวุ้ง  ได้จัดทำกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางงา  ตำบลบางงา  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 18.00 - 22.00  น.  โดยมีกิจกรรมคือ การร้องเพลงชาติ , เพลงสรรเสริญพระบารมี , การปฏิญาณตน , การร้องเพลงรักกันไว้เถิด และ เพลงสามัคคีชุมนุม   ซึ่งมี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 เป็นประธานในพิธี
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์

   อำเภอท่าวุ้ง  ได้จัดทำกิจกรรมคืนความสุขให้ประชาชน ณ วัดคลองเม่า ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น.  โดยมีกิจกรรมคือ การปฏิญาณตน , การร้องเพลงรักกันไว้เถิด และ เพลงสามัคคีชุมนุม  พร้อมด้วยโครงการหมู่บ้านศีลห้า ซึ่งมี นายอำเภอท่าวุ้งเป็นประธานในพิธี

ป้ายประชาสัมพันธ์การสร้างความเข้าใจ

   อำเภอท่าวุ้งได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์การสร้างความเข้าใจกับประชาชนทุกหมู่เหล่า เพื่อให้เกิดความสามัคคีในพื้นที่ โดยมีสัสดีอำเภอท่าวุ้งและเสมียนหน่วยสัสดีอำเภอท่าวุ้ง ร่วมติดป้ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าว ในวันที่ 9 มิถุนายน 2557  เวลา 10.00 นาฬิกา  ณ หน้าที่ว่าการอำเภอท่าวุ้งเพลงสัสดีท่าวุ้ง

ข่าวสาร

2012. Powered by Blogger.
หน่วยสัสดีอำเภอท่าวุ้ง © 2014 Supported by Best Blogger Templates and Premium Blog Templates - Web Design